معرفی انجمن علمی دانشجویی نانوتکنولوژی دانشکدة فنی دانشگاه تهران

انجمن علمی دانشجویی نانوتکنولوژی دانشکدة فنی دانشگاه تهران به عنوان اولین تشکل دانشجویی نانوتکنولوژی کشور، در اواسط تابستان 1380 شکل گرفت.