معرفی انجمن علمی دانشجویی نانوتکنولوژی دانشکده فنی دانشگاه تهران

انجمن علمی دانشجویی نانوتکنولوژی دانشکده فنی دانشگاه تهران به عنوان اولین تشکل دانشجویی نانوتکنولوژی کشور، در اواسط تابستان ۱۳۸۰ شکل گرفت.