نانوسیم‌های شگفت‌انگیز؛ تحولی در عرصه نانوالکترونیک

دانشمندان گروه انرژی آزمایشگاه ملی بروکهاون و همکارانشان زنجیره مولکولی آلی کوچکی در ابعاد نانومتری کشف کرده‌اند که دارای رسانش الکتریکی شگفت‌انگیزی می‌باشد.