نانوظرف‌های مولکولی

محققان دانشگاه مینسوتا با همکاری مؤسسه فناوری تکینون اسرائیل راهی را برای هم محورکردن ساختارهای ریز چند قسمتی خودسامان یافته‌اند.