گردن‌بندهای زنده در ابعاد نانو

یک تحقیق بین رشته‌ای صورت گرفته توسط محققان فیزیک و زیست‌شناسی دانشگاه کالیفرنیا به اکتشافی در ابعاد نانو که در ساخت ابزار و مواد ریزشده کاربردهای وسیعی خواهد یافت، منجر گردید.