استفاده از حسگرهای مغناطیسی جهت شناسایی ویروس‌ها

– محققان آزمایشگاه ملی آرگون در آمریکا نوع جدیدی از حسگرهای مغناطیسی را ساخته‌اند که قادر به شناسایی مولکول‌های زیستی است. این وسیله بر اساس اندازه‌گیری بازگشت براونی نانوذرات مغناطیسی، بعد از اتصال آن‌ها به مولکول‌های زیستی عمل می‌کند.