پایگاهی برای معرفی پروژه‌های نانوتکنولوژی

اینکه نانوتکنولوژی دنیا را متحول خواهد کرد امری مسلم است اما چقدر؟ چه زمانی، با چه سرعت و با چه قدرتی ؟ ابهاماتی که امروز دراین باره وجود دارد بیش از دانسته‌های ماست.