سرمایه‌گذاری فنلاند در زمینة نانوتكنولوژی

مؤسسه فناوری فنلاند، برنامه‌ای پنج ساله از آغاز سال 2005 تا سال 2009 در زمینة نانوتکنولوژی با نام Fin Nano تدوین کرده است.