سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکت‌ها در آینده نانوتکنولوژی

بر اساس گزارش لوکس کپیتال، فعالیت‌ها در نانوتکنولوژی از مراحل ابتدایی به مراحل توسعه کاربردی خواهد رسید و به نظر می‌رسد سال ۲۰۰۴ آخرین سالی باشد که روند افزایشی در حمایت دولت‌ها از شرکت‌های مبتنی بر این فناوری دیده می‌شود