اولین گردهمایی مدیران آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی نانو

اولین گردهمایی مدیران آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی نانو به منظور آشنایی بیشتر آزمایشگاه‌های منتخب با سیاست‌های ستاد، شرایط و ضوابط فعالیت آزمایشگا‌ه‌ها در این شبکه و حمایت‌های مدیریت شبکه از آزمایشگاه‌های عضو برگزار می‌شود.