استفاده از یک نانوسوزن برای جراحی درون سلول‌ها

اخیرا دانشمندان سلول زنده‌ای را با استفاده از یک سوزن که فقط چند میلیاردیوم متر پهنا دارد، عمل کردند. آنها ادعا می‌کنند، این روش می‌تواند در دست‌کاری سلول‌های جنینی مورد استفاده در پزشکی، بکار رود.