تابش نانولوله ها درون سلول ها

براساس این یافته‌ها می‌توان از SWNTS برای تصویربرداری زیستی استفاده کرد. چراکه SWNTS در طول موجی از مادون قرمز تابش دارند که به وسیله بافت‌ها جذب نمی‌شوند. این مسئله امکان شناسایی مقادیر کم نانولوله‌ها درون بافت‌های بدن را ممکن می‌سازد