ساخت حسگرهای زیستی با ایجاد روکش‌های خاص روی نانولوله‌های کربنی

با قرار دادن نانولوله‌ی کربنی تک دیواره درون پروتئین‌ها و توانایی تغییر فلورسانس نانولوله‌ها در حضور مواد زیستی خاص می‌توان از آنها در ساخت انواع بسیار زیادی از حسگرهای زیستی استفاده کرد