استفاده ازDNA برای ذخیره داده‌ها و پردازش اطلاعات

گروهی از دانشمندان با استفاده از توانایی خودآراییDNA در ایجاد الگوهای از پیش تعیین‌شده، برای پردازش یا ذخیره داده‌ها استفاده کردند. این داربست‌ها ۱۰۰۰ برابر فشرده‌تر از مدارهای پردازش اطلاعات کنونی و ۱۰۰ برابر بهتر از از مدارهای ذخیره کنونی داده‌ها می‌با