تأثیر تعداد لایه‌های اتمی بر دمای گذار ابررسانایی فیلم‌های نازک

طبق نتایج آزمایشگاهی فیزیک‌دانان در آکادمی علوم چین و همکاران‌شان خواص ابررسانایی فیلم‌های فوق نازک با ضخامت‌شان رابطه مستقیم دارند. آنها کشف کرده‌اند که دمای‌گذار ابررسانایی فیلم‌های نازک سرب با تغییر تعداد لایه‌های اتمی در این فیلم‌ها تغییر می‌کند.