تأثیر آب بر رشد نانولوله‌‌های کربنی

محققان مؤسسه ملی علوم و فناوری پیشرفته صنعتی ژاپن (AIST) مدعی استفاده از آب در رفع بسیاری از مشکلات مربوط به سنتز نانولوله‌های کربنی هستند. این محققان از آب به منظور تقویت فعالیت کاتالیستی در فرآیند رسوبدهی شیمیایی بخار (CVD)، جهت رشد نانولوله‌های کربنی تک‌دیواره استفاده کردند.