ساخت اعضای مصنوعی با نانولوله‌های هم‌راستا

محققان دانشگاه پوردو بهبود کارکرد اعضای مصنوعی را با ساخت آنها از نانولوله‌های کربنی و رشته‌های کربنی هم‌جهتی نشان داده‌اند که ساختار استخوان‌های طبیعی را تقلید می‌کنند.