استفاده از روکش‌های ‌الماسگونه کربنی در ابزارهای پزشکی

روکش‌های نازک ویفری کربنی ‌الماسگونه (Diamond-Like Carbon)، می‌توانند از رشد باکتری‌ها بر روی سوند‌های دائمی مجاری ادراری جلوگیری کنند. از طرفی این کار باعث تسهیل حرکت سوند در این مجاری بدون ایجاد ناراحتی و درد می‌شود و برای استفاده از این نوع سوندها نیاز