نانوترانزیستور کوانتومی

مطالعات تئوری دانشگاه گلاسگو بیانگر این مسأله است که ترانزیستورهای مقیاس نانو توسط گردابه‌های کوانتومی که به طور غیرمنتظره و خود به خود شکل می‌گیرند، تخریب می‌شوند.