نانولکوموتیو لیزری

یک محقق از دانشگاه A&M تگزاس و دانشگاه فودان چین یک لکوموتیو مولکولی طراحی کرده است که به کمک نیروی لیزر در طول ریل‌های مولکولی حرکت کرده و نیرویی کششی معادل ده برابر بیشتر از نیروی کینیسین (Kinesin) که یک موتور مولکولی بیولوژیکی است، ایجاد می‌نماید.