برگزاری کنفرانس نانومواد و تکنولوژی‌های نانو در یونان

هدف از برگزاری این کنفرانس ارائه تحقیقات بین‌رشته‌ای حال و آینده در زمینه مواد نانوساختاری و توسعه تکنولوژی‌های نانو به کمک تمرکز بر روی تقویت ارتباطات بین علوم پایه، مهندسی و تجاری‌سازی مواد، در بین دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌های دولتی و مؤسسات آموزشی و بخش تحقیقات خصوصی و صنایع عنوان شده است.