اولین گردهمایی مدیران آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی نانو برگزار شد

اولین گردهمایی مدیران آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی نانو، با حضور بیش از ۵۰ نفر از معاونین پژوهشی مراکز مربوطه و مدیران آزمایشگاه های منتخب برگزار شد.