حمایت های تشویقی ستاد از فعالیت در زمینه فناوری نانو

در راستای ارتقاء سطح علمی کشور در عرصه های بین المللی در زمینه فناوری نانو، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو بمنظور ایجاد انگیزه و تشویق استادان، پژوهشگران و دانشجویان جهت فعالیت در زمینه نانو، حمایت هایی را در نظر گرفته است. موارد در نظر گرفته شده برای حمایت،