استفاده از نانوذرات برای ژن‌درمانی

در این تحقیق برداشت موفقیت‌آمیز یک ژن فلورسانت به وسیله سلول‌ها با استفاده از انواعی از نانوذرات جدید، اعلام گردید. این دانشمندان نشان دادند که از نانوذرات به عنوان یک حامل مناسب ژن به جای ویروس‌ها می‌توان استفاده کرد.