طراحی شناساگر انواع بیماری‌ها

یکی از راه‌های تکثیر مولکول‌های بیولوژیک روش PCR است ولی این روش تنها محدود به شناسایی DNA و RNA می‌باشد. اخیراً پروفسور چاد میرکین و همکارانش در مؤسه نانوتکنولوژی دانشگاه نورث وسترن روشی را برای اندازه‌گیری و شناسایی مقادیر بسیار کم هرگونه مولکول بیولوژیکی را ارائه کرده‌اند.