نظرات مدیران آزمایشگاه ها برای راه اندازی شبکه آزمایشگاهی نانو

در اولین گردهمایی مدیران آزمایشگاهای عضو شبکه آزمایشگاهی نانو، تعدادی از مدیران آزمایشگاه های عضو شبکه به تشریح دیدگاه های خود برای ایجاد شبکه ای فعال پرداختند و به برخی از مشکلات موجود برای تحقق این هدف اشاره کردند