ساخت روغن‌های بی‌نیاز از تعویض با استفاده از نانوروان‌کننده‌ها

Nanolub اولین روان‌کننده سنتزی با استفاده از نانوذرات معدنی است که مانند دیگر روان‌کننده‌ها، برای کاهش فرسایش و اصطکاک بین قطعات موتور و دیگر قطعات به کار می‌رود و باعث افزایش عمر و کارایی قطعات می‌شود.