برگزاری کارگاه روشهای اندازه گیری ترکیبات کایرال

ابن کارگاه در ۲۰ و ۲۱ بهمن سال ۸۳ در محل پژوهشکده گیاهان دارویی برگزار میشود محورهای مورد بحث در این کارگاه عبارتند از: ۱ روش اندازه گیری کایرالیته ۲ کایرالیته در نانو مواد ۳ نقش کایرالیته در فناوریهای پیشرفته