فراخوان مقاله و گزارش برای خبرنامه فناوری نانو

خبرنامه فناوری نانو در راستای اهداف و رسالت خود برای ترویج این فناوری و آشنایی محققان با فعالیت‌های داخلی در این زمینه، اقدام به انتشار مقالات و گزارش فعالیت‌های انجام‌شده محققان و گروه‌های تحقیقاتی داخلی درزمینه فناوری نانو خواهد نمود