ابداع روشی جدید برای ذخیره هیدروژن

یکی از نکات اساسی و مهم در استفاده از سوخت هیدروژنی، یافتن روشی مناسب برای ذخیره و نگهداری آن است. مشکلی که وجود دارد نگهداری مقادیر قابل توجهی از هیدروژن در شرایط مناسب و قابل کنترل است.