استفاده از نانولوله‌ها برای شناسایی گازها

فیزیکدانان آمریکایی و سوئدی نشان دادند، مقاومت الکتریکی نانولوله‌های کربنی در اثر برخورد اتم‌ها یا مولکول‌ها به آنها تغییر می‌کند. از این نتایج در دستگاههایی که در ساخت آنها از نانولوله‌ها به عنوان حسگرهای شیمیایی استفاده می‌شود می‌توان استفاده کرد.