ساخت پیل سوختی الکلی در ابعاد میکرو

محققین دانشگاه سنت لوئیس که پیش از این در سال جاری یک پیل سوختی را که از آنزیم‌ها برای تولید الکتریسیته از اتانول استفاده می‌کرد، ساخته‌بودند اخیرا نوع مبتنی برمیکروتراشه‌ از این وسیله را ساخته‌اند.