حذف آرسنیک موجود در آب با استفاده از فناوری نانو

مؤسسه SolmeteX روش جدیدی را برای حذف آرسنیک از آب آشامیدنی با استفاده از نانوفناوری ارائه کرده است. ArsenXnp اختراع جدیدی است که کارایی و اثرات آن در این زمینه در ناحیه وسیعی از ایالت ثوث‌‌وست مورد بررسی قرار گرفته و به اثبات رسیده است.