خودروسازان و استحکام نانوکامپوزیت‌های رسی

دو شرکت خودرو‌سازی شروع به استفاده از یک ترکیب جدید برای قالب‌گیری تزریقی کرده‌اند که بنا به گفته تولیدکننده آن به دلیل دارابودن نانوذرات رسی، درای خاصیت کشسانی و استحکام مضاعف می‌باشد