تصفیه هوای داخل ساختمان‌ها با کمک فناوری‌نانو

شرکت Nanotwin با ساخت دستگاهی با استفاده از نوعی ‌نانوذره‌های فوتوکاتالیستی به نام NanoBreeze برای پاک‌سازی و تصفیه هوای درون اتاق‌ها فعالیت می‌کند