قفل شدن مولکول‌های آلی در سطح مواد

محققان دانشگاه آرهوس دانمارک و دانشگاه استادوال کامپ‌یناس برزیل طی یک تحقیق مشترک دریافتند که پراکندگی سطحی انواع بخصوصی از مولکول‌های آلی بزرگ روی ماده اولیه‌ای از جنس مس، به جهت قرارگرفتن آنها بستگی دارد. کاربرد نتایج حاصل از این تحقیق در ابزارهای مولکولی خودسامان می‌باشد.