کنفرانس نانوتکنولوژی پیشرفته

مؤسسه فورسایت ۱ اولین کنفرانس نانوتکنولوژی پیشرفته را با موضوع – تحقیقات، کاربردها و سیاست‌گذاری در نانوتکنولوژی پیشرفته – در روزهای ۲۲ تا ۲۴ اکتبر سال جاری برگزار خواهد کرد