گزارشی از همایش صنعت سرمایه گذاری مخاطره پذیر

در طول ۲۰ سال گذشته سرمایه‌گذاری خطرپذیر به عنوان ابزاری برای رشد و تأمین مالی شرکت‌های نوپا مطرح بوده است که برخی از آنها به مانند یک تحول تجاری در تکنولوژی‌های برتر مطرح گشته‌اند. مطالعه سالانه انجمن سرمایه‌خطرپذیر در مورد تأثیر سرمایه‌ خطرپذیر، توانایی ایجاد اشتغال آن را روشن نموده است. به طوری که در سال‌های ۱۹۹۵-۱۹۹۱، شرکت‌هایی که با این نوع سرمایه‌گذاری فعالیت خود را آغاز نموده‌اند، به طور متوسط هر سال به میزان ۳۴ درصد کارکنانشان را افزایش داده‌اند.