استفاده از نانوباتری‌ها در ساخت حسگرها

شرکت فناوری ام‌فاز (M Phase Technology) امکان بهره‌گیری از باتری‌های جدید مبتنی بر مواد نانوساختار را در ساخت حسگرها محتمل دانست. چندین سازمان در زمینه این کاربرد نانوباتری‌ها به تحقیق و مطالعه پرداخته‌اند.