شناسایی و تصویربرداری همزمان از سلول‌های سرطانی

محققان دانشگاه اموری توانستند برای نخستین بار با استفاده از دسته جدیدی از نقاط کوانتومی به‌طور همزمان سلول‌های سرطانی بدن حیوانات زنده را شناسایی و از آنها تصویربرداری کنند