معرفی چند گزارش

علیرغم وجود مزایا و جاذبه‌های فراوانِ نانوتکنولوژی، درصورت درآمدزانبودنِ آن، تمام تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های هزینه‌شده در این زمینه، چیزی غیر از اتلاف منابع نخواهد بود.