اولین همایش نانوتکنولوژی دانشجویان سراسر کشور

انجمن علمی- دانشجویی مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن ملی نانوفناوری ایران در نظر دارد اولین همایش نانوتکنولوژی دانشجویان سراسر کشور را برگزار نماید.