دومین کنفرانس نانوتکنولوژی در صنعت نفت

دومین کنفرانس نانوتکنولوژی در صنعت نفت در تاریخ ۲۰-۲۳ مهرماه ۱۳۸۳ در پژوهشگاه صنعت نفت برگذار خواهد شد.