اتصال نانوذرات به همدیگر با استفاده از DNA

محققان دانشگاه میشیگان با پیوند نانوذرات به همدیگر با استفاده از مولکول‌های DNA، محدوده وسیعی از سیستم‌های دارورسانی سریع‌تر و کارآتر را تهیه کرده‌اند. دندریمرهای با مقیاس نانومتری می‌توانند با استفاده از رشته‌های به هم پیوسته از مولکول‌های DNA …