اولین انتشار تکفوتونها در طول موجهای انتقال اطلاعات

اولین انتشار تک ‌فوتون‌ها در طول موج‌های انتقال اطلاعات سبب توسعه فناوری‌هایی خواهد شد که تک‌فوتون‌ها را تولید و اندازه‌گیری می‌کنند.