استفاده از نانوتکنولوژی در فوتوکاتالیستهای فلزی

مؤسسه تحقیقاتی ITRI به روش مؤثری جهت فیلترکردن مواد و تصفیه آلودگی‌های آن دست پیدا کرده‌ است. با این کار، شرایط سالم برای زندگی در خانه و محیط کار فراهم خواهد شد