ربا ت‌های نانومتری

سیمن و شرمان شیمیدان‌های دانشگاه نیویورک اعلام کردند که یک ربات بسیار بسیار کوچک ۱ یا یک نانوواکر ۲ ساخته‌اند که روی دو پا راه می‌رود. طول پای آن ده نانومتر است و از اجزاء DNA یی ساخته شده است.