لوله های پلیمری پرشده با آب

شیمیدان‌های دانشگاه باسل، نانولوله‌های پلیمری پرشده با آب را از کوپلیمرهای سه‌بخشی شامل دو واحد آب‌‌گریز و یک واحد آب‌دوست تهیه کرده‌اند