ورود اتصالات فلزی به دنیای نانو

اتصال اجزای نانومتری یک مدار مثل نانو لوله‌‌های کربنی با استفاده از اتصالات الکتریکی که اختلاف اندازه زیادی با هم دارند غیرممکن است