افزایش حساسیت دوربینهای دید در شب با نقاط کوانتومی

محققان وسیله‌ای ساخته‌اند که براساس نقاط کوانتومی کار کرده و می‌تواند تابش‌های مادون قرمز را در محدوده وسیعی از طول موج‌ها آشکار کند .